Shadow

Sri Gayatri Sahasranama Stotram – श्री गायत्री सहस्रनाम स्तोत्रम्-माँ गायत्री के 1000 नाम

अपने जानने वालों में ये पोस्ट शेयर करें ...

Sri Gayatri Sahasranama Stotram– श्री गायत्री सहस्रनाम स्तोत्रम्-माँ गायत्री के 1000 नाम

श्री गायत्री सहस्त्रनाम स्तोत्रम्

Sri Gayatri Sahasranama Stotram 

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

1:->ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः।

2:->ॐ अव्यक्तायै नमः।

3:->ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः।

4:->ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः।

5:->ॐ अजितायै नमः।

6:->ॐ अपराजितायै नमः।

7:->ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः।

8:->ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः।

9:->ॐ अजरायै नमः।

10:->ॐ अजायै नमः।

11:->ॐ अपरायै नमः।

12:->ॐ अधर्मायै नमः।

13:->ॐ अक्षसूत्रधरायै नमः।

14:->ॐ अधरायै नमः।

15:->ॐ अकारादिक्षकारान्तायै नमः।

16:->ॐ अरिषद्वर्गभेदिन्यै नमः।

17:->ॐ अञ्जनाद्रिप्रतिकाशायै नमः।

18:->ॐ अञ्जनाद्रिनिवासिन्यै नमः।

19:->ॐ अदित्यै नमः।

20:->ॐ अजपायै नमः।

21:->ॐ अविद्यायै नमः।

22:->ॐ अरविन्दनिभेक्षणायै नमः।

23:->ॐ अन्तर्बहिस्थितायै नमः।

24:->ॐ अविद्याध्वंसिन्यै नमः।

25:->ॐ अन्तरात्मिकायै नमः।

26:->ॐ अजायै नमः।

27:->ॐ अजमुखवासायै नमः।

28:->ॐ अरविन्दनिभाननायै नमः।

29:->ॐ अर्धमात्रायै/व्यञ्जनवर्णात्मिकायै नमः।

30:->ॐ अर्थदानज्ञायै नमः।

31:->ॐ अरिमण्डलमर्दिन्यै नमः।

32:->ॐ असुराघ्न्यै नमः।

33:->ॐ अमावास्यायै नमः।

34:->ॐ अलाक्षिघ्न्यै नमः।

35:->ॐ अन्त्यजार्चितायै नमः।

36:->ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः।

37:->ॐ आदिशक्त्यै नमः।

38:->ॐ आकृत्यै नमः।

39:->ॐ आयताननायै नमः।

40:->ॐ आदित्यपदविचारायै नमः।

41:->ॐ आदित्यपरिसेवितायै नमः।

42:->ॐ आचार्यायै नमः।

43:->ॐ आवर्तनायै नमः।

44:->ॐ आचारायै नमः।

45:->ॐ आदिमूर्तिनिवासिन्यै नमः।

46:->ॐ आग्नेय्यै नमः।

47:->ॐ आमर्यै नमः।

48:->ॐ आद्यायै नमः।

49:->ॐ आराध्यायै नमः।

50:->ॐ आसनस्थितायै नमः।

51:->ॐ आधारनिलयायै नमः।

52:->ॐ आधारायै नमः।

53:->ॐ आकाशान्तनिवासिन्यै नमः।

54:->ॐ आद्याक्षर समयुक्तायै नमः।

55:->ॐ आन्तराकाशरूपिण्यै नमः।

56:->ॐ आदित्यमण्डलगतायै नमः।

57:->ॐ आन्तरध्वान्तनाशिन्यै नमः।

58:->ॐ इन्दिरायै नमः।

59:->ॐ इष्टदायै नमः।

60:->ॐ इष्टायै नमः।

61:->ॐ इन्दिवरनिवेक्षणायै नमः।

62:->ॐ इरावत्यै नमः।

63:->ॐ इन्द्रपदायै नमः।

64:->ॐ इन्द्राण्यै नमः।

65:->ॐ इन्दुरूपिण्यै नमः।

66:->ॐ इक्षुकोदण्डसंयुक्तायै नमः।

67:->ॐ इषुसन्धानकारिण्यै नमः।

68:->ॐ इन्द्रनीलसमाकारायै नमः।

69:->ॐ इडापिङ्गलरूपिण्यै नमः।

70:->ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः।

71:->ॐ ईश्वर्यै नमः।

72:->ॐ ईहात्रयविवर्जितायै नमः।

73:->ॐ उमायै नमः।

74:->ॐ उषायै नमः।

75:->ॐ उडुनिभायै नमः।

76:->ॐ उर्वारुकफलाननायै नमः।

77:->ॐ उडुप्रभायै नमः।

78:->ॐ उडुमत्यै नमः।

79:->ॐ उडुपायै नमः।

80:->ॐ उडुमध्यगायै नमः।

81:->ॐ ऊर्धायै नमः।

82:->ॐ ऊर्धकेश्यै नमः।

83:->ॐ ऊर्धाधोगतिभेदिन्यै नमः।

84:->ॐ ऊर्ध्ववाहुप्रियायै नमः।

85:->ॐ ऊर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिन्यै नमः।

86:->ॐ ऋतायै नमः।

87:->ॐ ऋष्यै नमः।

88:->ॐ ऋतुमत्यै नमः।

89:->ॐ ऋषिदेवनामसकृतायै नमः।

90:->ॐ ऋग्वेदायै नमः।

91:->ॐ ऋणहर्त्र्यै नमः।

92:->ॐ ऋषिमण्डलचारिण्यै नमः।

93:->ॐ ऋद्धिदायै नमः।

94:->ॐ ऋजुमार्गस्थायै नमः।

95:->ॐ ऋजुधर्मायै नमः।

96:->ॐ ऋजुप्रदायै नमः।

97:->ॐ ऋग्वेदनिलयायै नमः।

98:->ॐ ऋज्व्यै नमः।

99:->ॐ लुप्तधर्मप्रवर्तिन्यै नमः।

100:->ॐ लुतारिवरसम्भूतायै नमः।

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

101:->ॐ लुतादिविषहारिण्यै नमः।

102:->ॐ एकाक्षरायै नमः।

103:->ॐ एकमात्रायै नमः।

104:->ॐ एकायै नमः।

105:->ॐ एकैकनिष्ठितायै नमः।

106:->ॐ ऐन्द्र्यै नमः।

107:->ॐ ऐरावतारूढायै नमः।

108:->ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदायै नमः।

109:->ॐ ओङ्कारायै नमः।

110:->ॐ ओषध्यै नमः।

111:->ॐ ओतायै नमः।

112:->ॐ ओतप्रोतनिवासिन्यै नमः।

113:->ॐ और्भायै नमः।

114:->ॐ औषधसम्पन्नायै नमः।

115:->ॐ औपासनफलप्रदायै नमः।

116:->ॐ अण्डमध्यस्थितायै नमः।

117:->ॐ अःकारमनुरूपिण्यै/विसर्गरूपिण्यै नमः।

118:->ॐ कात्यायन्यै नमः।

119:->ॐ कालरात्र्यै नमः।

120:->ॐ कामाक्ष्यै नमः।

121:->ॐ कामसुन्दर्यै नमः।

122:->ॐ कमलायै नमः।

123:->ॐ कामिन्यै नमः।

124:->ॐ कान्तायै नमः।

125:->ॐ कामदायै नमः।

126:->ॐ कालकण्ठिन्यै नमः।

127:->ॐ करिकुम्भस्तनभरायै नमः।

128:->ॐ करवीरसुवासिन्यै नमः।

129:->ॐ कल्याण्यै नमः।

130:->ॐ कुण्डलवत्यै नमः।

131:->ॐ कुरुक्षेत्रनिवासिन्यै नमः।

132:->ॐ कुरुविन्ददलाकारायै नमः।

133:->ॐ कुण्डल्यै नमः।

134:->ॐ कुमुदालयायै नमः।

135:->ॐ कालजिह्वायै नमः।

136:->ॐ करालास्यायै नमः।

137:->ॐ कालिकायै नमः।

138:->ॐ कालरूपिण्यै नमः।

139:->ॐ कामनीयगुणायै नमः।

140:->ॐ कान्त्यै नमः।

141:->ॐ कलाधारायै नमः।

142:->ॐ कुमुद्वत्यै नमः।

143:->ॐ कौशिक्यै नमः।

144:->ॐ कमलाकारायै नमः।

145:->ॐ कामचारप्रभञ्जिन्यै नमः।

146:->ॐ कौमार्यै नमः।

147:->ॐ करुणापाङ्ग्यै नमः।

148:->ॐ ककुवन्तायै नमः।

149:->ॐ करिप्रियायै नमः।

150:->ॐ केशर्यै नमः।

151:->ॐ केशवनुतायै नमः।

152:->ॐ कदम्बायै नमः।

153:->ॐ कुसुमप्रियायै नमः।

154:->ॐ कालिन्द्यै नमः।

155:->ॐ कालिकायै नमः।

156:->ॐ काञ्च्यै नमः।

157:->ॐ कलशोद्भवसंस्तुतायै नमः।

158:->ॐ काममातायै नमः।

159:->ॐ क्रतुमत्यै नमः।

160:->ॐ कामरूपायै नमः।

161:->ॐ कृपावत्यै नमः।

162:->ॐ कुमार्यै नमः।

163:->ॐ कुण्डनिलयायै नमः।

164:->ॐ किरात्यै नमः।

165:->ॐ कीरवाहनायै नमः।

166:->ॐ कैकेय्यै नमः।

167:->ॐ कोकिलालापायै नमः।

168:->ॐ केतकीकुसुमप्रियायै नमः।

169:->ॐ कमण्डलुधरायै नमः।

170:->ॐ काल्यै नमः।

171:->ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः।

172:->ॐ कलहंसगत्यै नमः।

173:->ॐ कक्षायै नमः।

174:->ॐ कृतकौतुकमङ्गलायै नमः।

175:->ॐ कस्तुरीतिलकायै नमः।

176:->ॐ कमरायै नमः।

177:->ॐ करिन्द्रगमनायै नमः।

178:->ॐ कुह्वै नमः।

179:->ॐ कर्पूरलेपनायै नमः।

180:->ॐ कृष्णायै नमः।

181:->ॐ कपिलायै नमः।

182:->ॐ कुहराश्रयायै नमः।

183:->ॐ कूटस्थायै नमः।

184:->ॐ कुधरायै नमः।

185:->ॐ कमरायै नमः।

186:->ॐ कुक्षिस्थाखिलविष्टपायै नमः।

187:->ॐ खड्गखेटधरायै नमः।

188:->ॐ खर्वायै नमः।

189:->ॐ खेचर्यै नमः।

190:->ॐ खगवाहनायै नमः।

191:->ॐ खट्टाङ्गधारिण्यै नमः।

192:->ॐ ख्यातायै नमः।

193:->ॐ खगोराजोपरिस्थितायै नमः।

194:->ॐ खलघ्न्यै नमः।

195:->ॐ खण्डितजरायै नमः।

196:->ॐ खडाक्ष्यानप्रदायिन्यै नमः।

197:->ॐ खण्डेन्दुतिलकायै नमः।

198:->ॐ गङ्गायै नमः।

199:->ॐ गणेशगुहपूजितायै नमः।

200:->ॐ गायत्र्यै नमः।

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

201:->ॐ गोमत्यै नमः।

202:->ॐ गीतायै नमः।

203:->ॐ गान्धार्यै नमः।

204:->ॐ गानलोलुपायै नमः।

205:->ॐ गौतम्यै नमः।

206:->ॐ गामिन्यै नमः।

207:->ॐ गाधायै नमः।

208:->ॐ गन्धर्वाप्सरसेवितायै नमः।

209:->ॐ गोविन्दचरणाक्रान्तायै नमः।

210:->ॐ गुणत्रयविभावितायै नमः।

211:->ॐ गन्धर्व्यै नमः।

212:->ॐ गह्वर्यै नमः।

213:->ॐ गोत्रायै नमः।

214:->ॐ गिरीशायै नमः।

215:->ॐ गहनायै नमः।

216:->ॐ गम्यै नमः।

217:->ॐ गुहावासायै नमः।

218:->ॐ गुणवत्यै नमः।

219:->ॐ गुरुपापप्रणासिन्यै नमः।

220:->ॐ गुर्व्यै नमः।

221:->ॐ गुणवत्यै नमः।

222:->ॐ गुह्यायै नमः।

223:->ॐ गोप्तव्यायै नमः।

224:->ॐ गुणदायिन्यै नमः।

225:->ॐ गिरिजायै नमः।

226:->ॐ गुह्यमातङ्ग्यै नमः।

227:->ॐ गरुडध्वजवल्लभायै नमः।

228:->ॐ गर्वापहारिण्यै नमः।

229:->ॐ गोदायै नमः।

230:->ॐ गोकुलरभायै नमः।

231:->ॐ गदाधरायै नमः।

232:->ॐ गोकर्णनिलयासक्तायै नमः।

233:->ॐ गुह्यमण्डलवर्तिन्यै नमः।

234:->ॐ घर्मदायै नमः।

235:->ॐ घनदायै नमः।

236:->ॐ घण्टायै नमः।

237:->ॐ घोरदानवमर्दिन्यै नमः।

238:->ॐ घृणिमन्त्रमय्यै नमः।

239:->ॐ घेषायै नमः।

240:->ॐ घनसम्पातदायिन्यै नमः।

241:->ॐ घण्टारवप्रियायै नमः।

242:->ॐ घ्राणायै नमः।

243:->ॐ घृणिसन्तुष्टिकारिण्यै नमः।

244:->ॐ घनारिमण्डलायै नमः।

245:->ॐ घूर्णायै नमः।

246:->ॐ घृताच्यै नमः।

247:->ॐ घणवेगिन्यै नमः।

248:->ॐ ज्ञानधातुमय्यै नमः।

249:->ॐ चर्चायै नमः।

250:->ॐ चर्चितायै नमः।

251:->ॐ चारुहासिन्यै नमः।

252:->ॐ चटुलायै नमः।

253:->ॐ चण्डिकायै नमः।

254:->ॐ चित्रायै नमः।

255:->ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः।

256:->ॐ चतुर्भुजायै नमः।

257:->ॐ चारुदन्तायै नमः।

258:->ॐ चातुर्यै नमः।

259:->ॐ चरितप्रदायै नमः।

260:->ॐ चूलिकायै नमः।

261:->ॐ चित्रवस्त्रान्तायै नमः।

262:->ॐ चन्द्रमःकर्णकुण्डलायै नमः।

263:->ॐ चन्द्रहासायै नमः।

264:->ॐ चारुदात्र्यै नमः।

265:->ॐ चकोर्यै नमः।

266:->ॐ चन्द्रहासिन्यै नमः।

267:->ॐ चन्द्रिकायै नमः।

268:->ॐ चन्द्रधात्र्यै नमः।

269:->ॐ चौर्यै नमः।

270:->ॐ चोरायै नमः।

271:->ॐ चण्डिकायै नमः।

272:->ॐ चञ्चद्वागवादिन्यै नमः।

273:->ॐ चन्द्रचूडायै नमः।

274:->ॐ चोरविनाशिन्यै नमः।

275:->ॐ चारुचन्दनलिप्ताङ्ग्यै नमः।

276:->ॐ चञ्चच्चामरविजितायै नमः।

277:->ॐ चारुमध्यायै नमः।

278:->ॐ चारुगत्यै नमः।

279:->ॐ चण्डिलायै नमः।

280:->ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः।

281:->ॐ चारुहोमप्रियायै नमः।

282:->ॐ चार्वायै नमः।

283:->ॐ चरितायै नमः।

284:->ॐ चक्रबाहुकायै नमः।

285:->ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः।

286:->ॐ चन्द्रमण्डलदर्पणायै नमः।

287:->ॐ चक्रवाकस्तन्यै नमः।

288:->ॐ चेष्टायै नमः।

289:->ॐ चित्रायै नमः।

290:->ॐ चारुविलासिन्यै नमः।

291:->ॐ चित्स्वरूपायै नमः।

292:->ॐ चन्दवत्यै नमः।

293:->ॐ चन्द्रमायै नमः।

294:->ॐ चन्दनप्रियायै नमः।

295:->ॐ चोदयित्र्यै नमः।

296:->ॐ चिरप्रज्ञायै नमः।

297:->ॐ चातकायै नमः।

298:->ॐ चारुहेतुक्यै नमः।

299:->ॐ छत्रयातायै नमः।

300:->ॐ छत्रधरायै नमः।

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

301:->ॐ छायायै नमः।

302:->ॐ छन्दपरिच्छदायै नमः।

303:->ॐ छायादेव्यै नमः।

304:->ॐ छिद्रनखायै नमः।

305:->ॐ छन्नेन्द्रियविसर्पिण्यै नमः।

306:->ॐ छन्दोनुष्टुप्प्रतिष्ठान्तायै नमः।

307:->ॐ छिद्रोपद्रवभेदिन्यै नमः।

308:->ॐ छेदायै नमः।

309:->ॐ छत्रेश्वर्यै नमः।

310:->ॐ छिन्नायै नमः।

311:->ॐ छुरिकायै नमः।

312:->ॐ छेलन्प्रियायै नमः।

313:->ॐ जनन्यै नमः।

314:->ॐ जन्मरहितायै नमः।

315:->ॐ जातवेदायै नमः।

316:->ॐ जगन्मय्यै नमः।

317:->ॐ जाह्नव्यै नमः।

318:->ॐ जटिलायै नमः।

319:->ॐ जेत्र्यै नमः।

320:->ॐ जरामरणवर्जितायै नमः।

321:->ॐ जम्बुद्वीपवत्यै नमः।

322:->ॐ ज्वालायै नमः।

323:->ॐ जयन्त्यै नमः।

324:->ॐ जलशालिन्यै नमः।

325:->ॐ जितेन्द्रियायै नमः।

326:->ॐ जितक्रोधायै नमः।

327:->ॐ जितामित्रायै नमः।

328:->ॐ जगत्प्रियायै नमः।

329:->ॐ जातरूपमय्यै नमः।

330:->ॐ जिह्वायै नमः।

331:->ॐ जानक्यै नमः।

332:->ॐ जगत्यै नमः।

333:->ॐ जयायै नमः।

334:->ॐ जनित्र्यै नमः।

335:->ॐ जह्नुतनयायै नमः।

336:->ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः।

337:->ॐ ज्वालमुल्यै नमः।

338:->ॐ जपवत्यै नमः।

339:->ॐ ज्वरघ्न्यै नमः।

340:->ॐ जितविष्टपायै नमः।

341:->ॐ जिताक्रान्तमय्यै नमः।

342:->ॐ ज्वालायै नमः।

343:->ॐ जाग्रत्यै नमः।

344:->ॐ ज्वरदेवतायै नमः।

345:->ॐ ज्वलन्त्यै नमः।

346:->ॐ जलदायै नमः।

347:->ॐ ज्येष्ठायै नमः।

348:->ॐ ज्याघोषस्फोटदिङ्मुख्यै नमः।

349:->ॐ जम्भिन्यै नमः।

350:->ॐ जृम्भनायै नमः।

351:->ॐ जृम्भायै नमः।

352:->ॐ ज्वलन्मणिक्यकुण्डलायै नमः।

353:->ॐ झिञ्झिकायै नमः।

354:->ॐ झणनिर्घोषायै नमः।

355:->ॐ झञ्झामारुतवेगिन्यै नमः।

356:->ॐ झल्लकीवाद्यकुशलायै नमः।

357:->ॐ ञरूपायै नमः।

358:->ॐ ञभुजायै नमः।

359:->ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः।

360:->ॐ टङ्कबाणसमायुक्तायै नमः।

361:->ॐ टङ्किन्यै नमः।

362:->ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः।

363:->ॐ टङ्कीगणकृताघोषायै नमः।

364:->ॐ टङ्कनीयमहोरसायै नमः।

365:->ॐ टङ्कारकारिण्यै नमः।

366:->ॐ ठ ठ शब्दनिनादिन्यै नमः।

367:->ॐ डामर्यै नमः।

368:->ॐ डाकिन्यै नमः।

369:->ॐ डिम्भायै नमः।

370:->ॐ डुण्डमारैकनिर्जितायै नमः।

371:->ॐ डामरीतन्त्रमार्गस्थायै नमः।

372:->ॐ डण्डडमरुनादिन्यै नमः।

373:->ॐ डिण्डिरवसहायै नमः।

374:->ॐ डिम्भलसाक्रीडापरायणायै नमः।

375:->ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः।

376:->ॐ ढकाहस्तायै नमः।

377:->ॐ ढिलिव्रजायै नमः।

378:->ॐ नित्यज्ञानायै नमः।

379:->ॐ निरुपणायै नमः।

380:->ॐ निर्गुणायै नमः।

381:->ॐ नर्मदायै नमः।

382:->ॐ त्रिगुणायै नमः।

383:->ॐ त्रिपदायै नमः।

384:->ॐ तन्त्र्यै नमः।

385:->ॐ तुलस्यै नमः।

386:->ॐ तरुणादित्यसङ्कशायै नमः।

387:->ॐ तामस्यै नमः।

388:->ॐ तुहिनायै नमः।

389:->ॐ तुरायै नमः।

390:->ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः।

391:->ॐ त्रिवल्यै नमः।

392:->ॐ त्रिलोचनायै नमः।

393:->ॐ त्रिशक्त्यै नमः।

394:->ॐ त्रिपुरायै नमः।

395:->ॐ तुङ्गायै नमः।

396:->ॐ तुरङ्गवदनायै नमः।

397:->ॐ तिमिङ्गिलगिलायै नमः।

398:->ॐ तीव्रायै नमः।

399:->ॐ त्रिश्रोतायै नमः।

400:->ॐ तामसादिन्यै नमः।

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

401:->ॐ तन्त्रमन्त्रविशेषज्ञायै नमः।

402:->ॐ तनुमध्यायै नमः।

403:->ॐ त्रिविष्टपायै नमः।

404:->ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः।

405:->ॐ त्रिस्तन्यै नमः।

406:->ॐ तोषासंस्थायै नमः।

407:->ॐ तालप्रतापिन्यै नमः।

408:->ॐ ताटङ्किन्यै नमः।

409:->ॐ तुषाराभायै नमः।

410:->ॐ तुहिनाचलवासिन्यै नमः।

411:->ॐ तन्तुजालसमायुक्तायै नमः।

412:->ॐ तारहारावलिप्रियायै नमः।

413:->ॐ तिलहोमप्रियायै नमः।

414:->ॐ तीर्थायै नमः।

415:->ॐ तमालकुसुमाकृत्यै नमः।

416:->ॐ तप्तकाञ्चनसंकाशायै नमः।

417:->ॐ तारकायै नमः।

418:->ॐ त्रियुतायै नमः।

419:->ॐ तन्व्यै नमः।

420:->ॐ त्रिशङ्कुपरिवारितायै नमः।

421:->ॐ तलोदर्यै नमः।

422:->ॐ तिरोभासायै नमः।

423:->ॐ ताटङ्कप्रियवादिन्यै नमः।

424:->ॐ त्रिजटायै नमः।

425:->ॐ तित्तिर्यै नमः।

426:->ॐ तृष्णायै नमः।

427:->ॐ त्रिविधायै नमः।

428:->ॐ तरुणाकृत्यै नमः।

429:->ॐ तप्तकाञ्चनभूषणायै नमः।

430:->ॐ त्रयम्बकायै नमः।

431:->ॐ त्रिवर्गायै नमः।

432:->ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः।

433:->ॐ तर्पणायै नमः।

434:->ॐ तृप्तिदायै नमः।

435:->ॐ तृप्तायै नमः।

436:->ॐ तमस्यै नमः।

437:->ॐ तुम्बरुस्तुतायै नमः।

438:->ॐ तार्क्ष्यस्थायै नमः।

439:->ॐ त्रिगुणाकारायै नमः।

440:->ॐ त्रिभङ्ग्यै नमः।

441:->ॐ तनुवल्लर्यै नमः।

442:->ॐ थात्कार्यै नमः।

443:->ॐ थारवायै नमः।

444:->ॐ थान्तायै नमः।

445:->ॐ दोहिन्यै नमः।

446:->ॐ दीनवत्सलायै नमः।

447:->ॐ दानवान्तकर्यै नमः।

448:->ॐ दुर्गायै नमः।

449:->ॐ दुर्गासुरनिवहृण्यै नमः।

450:->ॐ देवरीत्यै नमः।

451:->ॐ दिवारात्र्यै नमः।

452:->ॐ द्रौपद्यै नमः।

453:->ॐ दुन्दुभिस्वनायै नमः।

454:->ॐ देवयान्यै नमः।

455:->ॐ दुरावासायै नमः।

456:->ॐ दारिद्र्यभेदिन्यै नमः।

457:->ॐ दिवायै नमः।

458:->ॐ दामोदरप्रियायै नमः।

459:->ॐ दीप्तायै नमः।

460:->ॐ दिग्वासायै नमः।

461:->ॐ दिग्विमोहिन्यै नमः।

462:->ॐ दण्डकारण्यनिलयायै नमः।

463:->ॐ दण्डिन्यै नमः।

464:->ॐ देवपूजितायै नमः।

465:->ॐ देववन्द्यायै नमः।

466:->ॐ दिविषादायै नमः।

467:->ॐ द्वेषिण्यै नमः।

468:->ॐ दानावाकृत्यै नमः।

469:->ॐ दीननाथस्तुतायै नमः।

470:->ॐ दीक्षायै नमः।

471:->ॐ दैवतादिस्वरूपिण्यै नमः।

472:->ॐ धात्र्यै नमः।

473:->ॐ धनुर्धरायै नमः।

474:->ॐ धनुर्धारिण्यै नमः।

475:->ॐ धर्मचारिण्यै नमः।

476:->ॐ धुरन्धरायै नमः।

477:->ॐ धराधारायै नमः।

478:->ॐ धनदायै नमः।

479:->ॐ धान्यदोहिन्यै नमः।

480:->ॐ धर्मशीलायै नमः।

481:->ॐ धनाध्यक्षायै नमः।

482:->ॐ धनुर्वेदविशारदायै नमः।

483:->ॐ धृत्यै नमः।

484:->ॐ धन्यायै नमः।

485:->ॐ धृतपदायै नमः।

486:->ॐ धर्मराजप्रियायै नमः।

487:->ॐ ध्रुवायै नमः।

488:->ॐ धूमावत्यै नमः।

489:->ॐ धूमकेश्यै नमः।

490:->ॐ धर्मशास्त्रप्रकाशिन्यै नमः।

491:->ॐ नन्दायै नमः।

492:->ॐ नन्दप्रियायै नमः।

493:->ॐ निद्रायै नमः।

494:->ॐ नृनुतायै नमः।

495:->ॐ नन्दनात्मिकायै नमः।

496:->ॐ नर्मदायै नमः।

497:->ॐ नलिन्यै नमः।

498:->ॐ नीलायै नमः।

499:->ॐ नीलकण्ठसमाश्रयारुद्राण्यै नमः।

500:->ॐ नारायणप्रियायै नमः।

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

Sri Gayatri Sahasranama in hindiश्री गायत्री सहस्रनाम

501:->ॐ नित्यायै नमः।

502:->ॐ निर्मलायै नमः।

503:->ॐ निर्गुणायै नमः।

504:->ॐ निध्यै नमः।

505:->ॐ निराधारायै नमः।

506:->ॐ निरुपमायै नमः।

507:->ॐ नित्यशुद्धायै नमः।

508:->ॐ निरञ्जनायै नमः।

509:->ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः।

510:->ॐ नादबिन्दुकलात्मिकायै नमः।

511:->ॐ नृसिंहिन्यै नमः।

512:->ॐ नगधरायै नमः।

513:->ॐ नृपनागविभूषितायै नमः।

514:->ॐ नरकक्लेशनाशिन्यै नमः।

515:->ॐ नारायणपदोद्भवायै नमः।

516:->ॐ निरवद्यायै नमः।

517:->ॐ निराकारायै नमः।

518:->ॐ नारदप्रियकारिण्यै नमः।

519:->ॐ नानाज्योतिः नमः।

520:->ॐ निधिदायै नमः।

521:->ॐ निर्मलात्मिकायै नमः।

522:->ॐ नवसूत्रधरायै नमः।

523:->ॐ नीत्यै नमः।

524:->ॐ निरुपद्रवकारिण्यै नमः।

525:->ॐ नन्दजायै नमः।

526:->ॐ नवरत्नाढ्यायै नमः।

527:->ॐ नैमिषारण्यवासिन्यै नमः।

528:->ॐ नवनीतप्रियायै नमः।

529:->ॐ नार्यै नमः।

530:->ॐ नीलजीमूतनिस्वनायै नमः।

531:->ॐ निमेषिण्यै नमः।

532:->ॐ नदीरूपायै नमः।

533:->ॐ नीलग्रीवायै नमः।

534:->ॐ निशिश्वर्यै नमः।

535:->ॐ नामावल्यै नमः।

536:->ॐ निशुम्भग्न्यै नमः।

537:->ॐ नागलोकनिवासिन्यै नमः।

538:->ॐ नवजाम्बूनादप्रख्यायै नमः।

539:->ॐ नागलोकाधिदेवतायै नमः।

540:->ॐ नूपूराक्रान्तचरणायै नमः।

541:->ॐ नरचित्तप्रमोदिन्यै नमः।

542:->ॐ निमग्नारक्तनयनायै नमः।

543:->ॐ निर्घातसमनिस्वनायै नमः।

544:->ॐ नन्दनोद्यनिलयायै नमः।

545:->ॐ पार्वत्यै नमः।

546:->ॐ परमोदारायै नमः।

547:->ॐ परब्रह्मात्मिकायै नमः।

548:->ॐ परायै नमः।

549:->ॐ पञ्चकोशविनिर्मुक्तायै नमः।

550:->ॐ पञ्चपातकनाशिन्यै नमः।

551:->ॐ परचित्तविधानज्ञायै नमः।

552:->ॐ पञ्चिकायै नमः।

553:->ॐ पञ्चरूपिण्यै नमः।

554:->ॐ पूर्णिमायै नमः।

555:->ॐ परमायै नमः।

556:->ॐ प्रीत्यै नमः।

557:->ॐ परतेजःप्रकाशिन्यै नमः।

558:->ॐ पुराण्यै नमः।

559:->ॐ पौरुष्यै नमः।

560:->ॐ पुण्यायै नमः।

561:->ॐ पुण्डरीकनिभक्षनायै नमः।

562:->ॐ पातालतलनिर्मग्नायै नमः।

563:->ॐ प्रीतायै नमः।

564:->ॐ प्रीथिविवर्धिन्यै नमः।

565:->ॐ पावन्यै नमः।

566:->ॐ पादसहितायै नमः।

567:->ॐ पेशलायै नमः।

568:->ॐ पवनाशिन्यै नमः।

569:->ॐ प्रजापत्यै नमः।

570:->ॐ परिश्रान्तायै नमः।

571:->ॐ पर्वतस्तनमण्डलायै नमः।

572:->ॐ पद्मप्रियायै नमः।

573:->ॐ पद्मसंस्थायै नमः।

574:->ॐ पद्माक्ष्यै नमः।

575:->ॐ पद्मसम्भवायै नमः।

576:->ॐ पद्मपत्रायै नमः।

577:->ॐ पद्मपदायै नमः।

578:->ॐ पद्मिन्यै नमः।

579:->ॐ प्रियभाषिण्यै नमः।

580:->ॐ पशुपाशविनिर्मुक्तायै नमः।

581:->ॐ पुरन्ध्र्यै नमः।

582:->ॐ पुरवासिन्यै नमः।

583:->ॐ पुष्कलायै नमः।

584:->ॐ पुरुषायै नमः।

585:->ॐ पर्वायै नमः।

586:->ॐ पारिजातकुसुमप्रियायै नमः।

587:->ॐ पतिव्रतायै नमः।

588:->ॐ पतिव्रतायै नमः।

589:->ॐ पवित्राङ्ग्यै नमः।

590:->ॐ पुष्पहासपरायणायै नमः।

591:->ॐ प्रज्ञावतीसुतायै नमः।

592:->ॐ पौत्र्यै नमः।

593:->ॐ पुत्रपूज्यायै नमः।

594:->ॐ पयस्विन्यै नमः।

595:->ॐ पत्तिपाशधरायै नमः।

596:->ॐ पङ्क्त्यै नमः।

597:->ॐ पितृलोकप्रदायिन्यै नमः।

598:->ॐ पुराण्यै नमः।

599:->ॐ पुण्यशिलायै नमः।

600:->ॐ प्रणतार्तिविनाशिन्यै नमः।

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

601:->ॐ प्रद्युम्नजनन्यै नमः।

602:->ॐ पुष्टायै नमः।

603:->ॐ पितामहपरिग्रहायै नमः।

604:->ॐ पुण्डरीकपुरावासायै नमः।

605:->ॐ पुण्डरीकसमाननायै नमः।

606:->ॐ पृथुजङ्घायै नमः।

607:->ॐ पृथुभुजायै नमः।

608:->ॐ पृथुपादायै नमः।

609:->ॐ पृथूदर्यै नमः।

610:->ॐ प्रवालशोभायै नमः।

611:->ॐ पिङ्गाक्ष्यै नमः।

612:->ॐ पीतवासाः नमः।

613:->ॐ प्रचापलायै नमः।

614:->ॐ प्रसवायै नमः।

615:->ॐ पुष्टिदायै नमः।

616:->ॐ पुण्यायै नमः।

617:->ॐ प्रतिष्ठायै नमः।

618:->ॐ प्रणवायै नमः।

619:->ॐ पत्यै नमः।

620:->ॐ पञ्चवर्णायै नमः।

621:->ॐ पञ्चवाण्यै नमः।

622:->ॐ पञ्चिकायै नमः।

623:->ॐ पञ्जरास्थितायै नमः।

624:->ॐ परमायायै नमः।

625:->ॐ परज्योतिः नमः।

626:->ॐ परप्रीत्यै नमः।

627:->ॐ परागत्यै नमः।

628:->ॐ पराकाष्ठायै नमः।

629:->ॐ परेशन्यै नमः।

630:->ॐ पावन्यै नमः।

631:->ॐ पावकद्युत्यै नमः।

632:->ॐ पुण्यभद्रायै नमः।

633:->ॐ परिच्छेद्यायै नमः।

634:->ॐ पुष्पहासायै नमः।

635:->ॐ पृथूदरायै नमः।

636:->ॐ पीताङ्ग्यै नमः।

637:->ॐ पीतवसनायै नमः।

638:->ॐ पीतशयायै नमः।

639:->ॐ पिशाचिन्यै नमः।

640:->ॐ पीतक्रियायै नमः।

641:->ॐ पिशाचघ्न्यै नमः।

642:->ॐ पाटलाक्ष्यै नमः।

643:->ॐ पटुक्रियायै नमः।

644:->ॐ पञ्चभक्षप्रियाचारायै नमः।

645:->ॐ पुतनाप्राणघातिन्यै नमः।

646:->ॐ पुन्नागवनमध्यस्थायै नमः।

647:->ॐ पुण्यतीर्थनिषेवितायै नमः।

648:->ॐ पञ्चाङ्ग्यै नमः।

649:->ॐ पराशक्त्यै नमः।

650:->ॐ परमाह्लादकारिण्यै नमः।

651:->ॐ पुष्पकाण्डस्थितायै नमः।

652:->ॐ पूषायै नमः।

653:->ॐ पोषिताखिलविष्टपायै नमः।

654:->ॐ पानप्रियायै नमः।

655:->ॐ पञ्चशिखायै नमः।

656:->ॐ पन्नगोपरिशायिन्यै नमः।

657:->ॐ पञ्चमात्रात्मिकायै नमः।

658:->ॐ पृथ्व्यै नमः।

659:->ॐ पथिकायै नमः।

660:->ॐ पृथुदोहिन्यै नमः।

661:->ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः।

662:->ॐ पाटल्यै नमः।

663:->ॐ पुष्पगन्धिन्यै नमः।

664:->ॐ पुण्यप्रजायै नमः।

665:->ॐ पारदात्र्यै नमः।

666:->ॐ परमार्गैकगोचरायै नमः।

667:->ॐ प्रवालशोभायै नमः।

668:->ॐ पूर्णाशायै नमः।

669:->ॐ प्रणवायै नमः।

670:->ॐ पल्लवोदर्यै नमः।

671:->ॐ फलिन्यै नमः।

672:->ॐ फलदायै नमः।

673:->ॐ फल्ग्वै नमः।

674:->ॐ फुत्कार्यै नमः।

675:->ॐ फलकाकृत्यै नमः।

676:->ॐ फणिन्द्रभोगशयनायै नमः।

677:->ॐ फणिमण्डलमण्डितायै नमः।

678:->ॐ बालबालायै नमः।

679:->ॐ बहुमतायै नमः।

680:->ॐ बालातपनीभांशुकायै नमः।

681:->ॐ बलभद्रप्रियायै नमः।

682:->ॐ बडवायै नमः।

683:->ॐ बुद्धिसंस्तुतायै नमः।

684:->ॐ बन्दीदेव्यै नमः।

685:->ॐ बिलवत्यै नमः।

686:->ॐ बडिशघिन्यै नमः।

687:->ॐ बलिप्रियायै नमः।

688:->ॐ बान्धव्यै नमः।

689:->ॐ बोधितायै नमः।

690:->ॐ बुद्धिबन्धुककुसुमप्रियायै नमः।

691:->ॐ बालभानुप्रभाकरायै नमः।

692:->ॐ ब्राह्म्यै नमः।

693:->ॐ ब्राह्मणदेवतायै नमः।

694:->ॐ बृहस्पतिस्तुतायै नमः।

695:->ॐ बृन्दायै नमः।

696:->ॐ बृन्दावनविहारिण्यै नमः।

697:->ॐ बालाकिन्यै नमः।

698:->ॐ बिलाहारायै नमः।

699:->ॐ बिलवसायै नमः।

700:->ॐ बहुदकायै नमः।

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

701:->ॐ बहुनेत्रायै नमः।

702:->ॐ बहुपदायै नमः।

703:->ॐ बहुकर्णावतंसिकायै नमः।

704:->ॐ बहुबाहुयुतायै नमः।

705:->ॐ बीजरूपिण्यै नमः।

706:->ॐ बहुरूपिण्यै नमः।

707:->ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः।

708:->ॐ बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः।

709:->ॐ बद्धगोधाङ्गुलिप्राणायै नमः।

710:->ॐ बदर्याश्रमवासिन्यै नमः।

711:->ॐ बृन्दारकायै नमः।

712:->ॐ बृहत्स्कन्धायै नमः।

713:->ॐ बृहत्यै नमः।

714:->ॐ बाणपातिन्यै नमः।

715:->ॐ बृन्दाध्यक्षायै नमः।

716:->ॐ बहुनुतायै नमः।

717:->ॐ बहुविक्रमायै नमः।

718:->ॐ बद्धपद्मासनासीनायै नमः।

719:->ॐ बिल्वपत्रतलस्थितायै नमः।

720:->ॐ बोधिद्रुमनिजावासायै नमः।

721:->ॐ बडिष्ठायै नमः।

722:->ॐ बिन्दुदर्पणायै नमः।

723:->ॐ बालायै नमः।

724:->ॐ बाणासनवत्यै नमः।

725:->ॐ बडवानलवेगिन्यै नमः।

726:->ॐ ब्रह्माण्डबहिरन्तस्थायै नमः।

727:->ॐ ब्रह्मकङ्कणसूत्रिण्यै नमः।

728:->ॐ भवान्यै नमः।

729:->ॐ भीष्णवत्यै नमः।

730:->ॐ भाविन्यै नमः।

731:->ॐ भयहारिण्यै नमः।

732:->ॐ भद्रकाल्यै नमः।

733:->ॐ भुजङ्गाक्ष्यै नमः।

734:->ॐ भारत्यै नमः।

735:->ॐ भारताशयायै नमः।

736:->ॐ भैरव्यै नमः।

737:->ॐ भीषणाकारायै नमः।

738:->ॐ भूतिदायै नमः।

739:->ॐ भूतिमालिन्यै नमः।

740:->ॐ भामिन्यै नमः।

741:->ॐ भोगनिरतायै नमः।

742:->ॐ भद्रदायै नमः।

743:->ॐ भूरिविक्रमायै नमः।

744:->ॐ भूतवासायै नमः।

745:->ॐ भृगुलतायै नमः।

746:->ॐ भार्गव्यै नमः।

747:->ॐ भूसुरार्चितायै नमः।

748:->ॐ भागीरथ्यै नमः।

749:->ॐ भोगवत्यै नमः।

750:->ॐ भवनस्थायै नमः।

751:->ॐ भिषग्वरायै नमः।

752:->ॐ भामिन्यै नमः।

753:->ॐ भोगिन्यै नमः।

754:->ॐ भाषायै नमः।

755:->ॐ भवान्यै नमः।

756:->ॐ भूरुदक्षिणायै नमः।

757:->ॐ भर्गात्मिकायै नमः।

758:->ॐ भीमावत्यै नमः।

759:->ॐ भवबन्धविमोचिन्यै नमः।

760:->ॐ भजनीयायै नमः।

761:->ॐ भूतधात्रीरञ्जितायै नमः।

762:->ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।

763:->ॐ भुजङ्गवलयायै नमः।

764:->ॐ भीमायै नमः।

765:->ॐ भेरुण्डायै नमः।

766:->ॐ भागधेयिन्यै नमः।

767:->ॐ मातायै नमः।

768:->ॐ मायायै नमः।

769:->ॐ मधुमत्यै नमः।

770:->ॐ मधुजिह्वायै नमः।

771:->ॐ मनुप्रियायै नमः।

772:->ॐ महादेव्यै नमः।

773:->ॐ महाभाग्यायै नमः।

774:->ॐ मालिन्यै नमः।

775:->ॐ मीनलोचनायै नमः।

776:->ॐ मायातीतायै नमः।

777:->ॐ मधुमत्यै नमः।

778:->ॐ मधुमांसायै नमः।

779:->ॐ मधुद्रवायै नमः।

780:->ॐ मानव्यै नमः।

781:->ॐ मधुसम्भूतायै नमः।

782:->ॐ मिथिलापुरवासिन्यै नमः।

783:->ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः।

784:->ॐ मेदिन्यै नमः।

785:->ॐ मेघमालिन्यै नमः।

786:->ॐ मन्दोदर्यै नमः।

787:->ॐ महामायायै नमः।

788:->ॐ मैथिल्यै नमः।

789:->ॐ मसृणप्रियायै नमः।

790:->ॐ महालक्ष्म्यै नमः।

791:->ॐ महाकाल्यै नमः।

792:->ॐ महाकन्यायै नमः।

793:->ॐ महेश्वर्यै नमः।

794:->ॐ माहेन्द्र्यै नमः।

795:->ॐ मेरुतनयायै नमः।

796:->ॐ मन्दारकुसुमार्चितायै नमः।

797:->ॐ मञ्जुमञ्जीरचरणायै नमः।

798:->ॐ मोक्षदायै नमः।

799:->ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः।

800:->ॐ मधुरद्राविण्यै नमः।

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

801:->ॐ मुद्रायै नमः।

802:->ॐ मलयायै नमः।

803:->ॐ मलयान्वितायै नमः।

804:->ॐ मेधायै नमः।

805:->ॐ मरकतश्यामायै नमः।

806:->ॐ मगध्यै नमः।

807:->ॐ मेनकात्मजायै नमः।

808:->ॐ महामार्यै नमः।

809:->ॐ महावीरायै नमः।

810:->ॐ महाश्यामायै नमः।

811:->ॐ मनुस्तुतायै नमः।

812:->ॐ मातृकायै नमः।

813:->ॐ मिहिराभासायै नमः।

814:->ॐ मुकुन्दपदविक्रमायै नमः।

815:->ॐ मूलाधारस्थितायै नमः।

816:->ॐ मुग्धायै नमः।

817:->ॐ मणिपुरनिवासिन्यै नमः।

818:->ॐ मृगाक्ष्यै नमः।

819:->ॐ महिषारूढायै नमः।

820:->ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः।

821:->ॐ योगासनायै नमः।

822:->ॐ योगगम्यायै नमः।

823:->ॐ योगायै नमः।

824:->ॐ यौवनकाश्रयायै नमः।

825:->ॐ यौवन्यै नमः।

826:->ॐ युद्धमध्यस्थायै नमः।

827:->ॐ यमुनायै नमः।

828:->ॐ युगधारिण्यै नमः।

829:->ॐ यक्षिण्यै नमः।

830:->ॐ योगयुक्तायै नमः।

831:->ॐ यक्षराजप्रसूतिन्यै नमः।

832:->ॐ यात्रायै नमः।

833:->ॐ यानविधानज्ञायै नमः।

834:->ॐ यदुवंशसमुद्भवायै नमः।

835:->ॐ यकारादिहकारान्तायै नमः।

836:->ॐ याजुष्यै नमः।

837:->ॐ यज्ञरूपिण्यै नमः।

838:->ॐ यामिन्यै नमः।

839:->ॐ योगनिरतायै नमः।

840:->ॐ यातुधानभयङ्कर्यै नमः।

841:->ॐ रुक्मिण्यै नमः।

842:->ॐ रमण्यै नमः।

843:->ॐ रामायै नमः।

844:->ॐ रेवत्यै नमः।

845:->ॐ रेणुकायै नमः।

846:->ॐ रत्यै नमः।

847:->ॐ रौद्र्यै नमः।

848:->ॐ रौद्रप्रियाकारायै नमः।

849:->ॐ राममातायै नमः।

850:->ॐ रतिप्रियायै नमः।

851:->ॐ रोहिण्यै नमः।

852:->ॐ राज्यदायै नमः।

853:->ॐ रेवायै नमः।

854:->ॐ रसायै नमः।

855:->ॐ राजीवलोचनायै नमः।

856:->ॐ राकेश्यै नमः।

857:->ॐ रूपसंपन्नायै नमः।

858:->ॐ रत्नसिंहासनस्थितायै नमः।

859:->ॐ रक्तमाल्याम्बरधरायै नमः।

860:->ॐ रक्तगन्धानुलेपनायै नमः।

861:->ॐ राजहंससमारूढायै नमः।

862:->ॐ रंभायै नमः।

863:->ॐ रक्तवलिप्रियायै नमः।

864:->ॐ रमणीययुगाधारायै नमः।

865:->ॐ राजिताखिलभूतलायै नमः।

866:->ॐ रुद्राण्यै नमः।

867:->ॐ रुरुचर्मपरिधानायै नमः।

868:->ॐ रथिन्यै नमः।

869:->ॐ रत्नमालिकायै नमः।

870:->ॐ रोगेश्यै नमः।

871:->ॐ रोगशमन्यै नमः।

872:->ॐ राविन्यै नमः।

873:->ॐ रोमहर्षिण्यै नमः।

874:->ॐ रामचन्द्रपदाक्रान्तायै नमः।

875:->ॐ रावणच्छेदकारिण्यै नमः।

876:->ॐ रत्नवस्त्रपरिच्छिन्वायै नमः।

877:->ॐ रथस्थायै नमः।

878:->ॐ रुक्मभूषणायै नमः।

879:->ॐ लज्जाधिदेवतायै नमः।

880:->ॐ लोलायै नमः।

881:->ॐ ललितायै नमः।

882:->ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः।

883:->ॐ लक्ष्म्यै नमः।

884:->ॐ लोलायै नमः।

885:->ॐ लुप्तविषायै नमः।

886:->ॐ लोकिन्यै नमः।

887:->ॐ लोकविश्रुतायै नमः।

888:->ॐ लज्जायै नमः।

889:->ॐ लम्बोदर्यै नमः।

890:->ॐ ललनायै नमः।

891:->ॐ लोकधारिण्यै नमः।

892:->ॐ वरदायै नमः।

893:->ॐ वन्दितायै नमः।

894:->ॐ वन्द्यायै नमः।

895:->ॐ वनितायै नमः।

896:->ॐ विद्यायै नमः।

897:->ॐ वैष्णव्यै नमः।

898:->ॐ विमलाकृत्यै नमः।

899:->ॐ वाराह्यै नमः।

900:->ॐ विरजायै नमः।

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

901:->ॐ वर्षायै नमः।

902:->ॐ वरलक्ष्म्यै नमः।

903:->ॐ विक्रमायै नमः।

904:->ॐ विलासिन्यै नमः।

905:->ॐ विनतायै नमः।

906:->ॐ व्योममध्यस्थायै नमः।

907:->ॐ वारिजासनसंस्थितायै नमः।

908:->ॐ वारुण्यै नमः।

909:->ॐ वेणुसम्भूतायै नमः।

910:->ॐ वितिहोत्रायै नमः।

911:->ॐ विरूपिण्यै नमः।

912:->ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः।

913:->ॐ विष्णुरूपायै नमः।

914:->ॐ विधिक्रियायै नमः।

915:->ॐ विष्णुपत्न्यै नमः।

916:->ॐ विष्णुमत्यै नमः।

917:->ॐ विशालाक्ष्यै नमः।

918:->ॐ वसुन्धरायै नमः।

919:->ॐ वामदेवप्रियायै नमः।

920:->ॐ वेलायै नमः।

921:->ॐ वज्रिण्यै नमः।

922:->ॐ वसुदोहिन्यै नमः।

923:->ॐ वेदाक्षरपरिताङ्ग्यै नमः।

924:->ॐ वाजपेयफलप्रदायै नमः।

925:->ॐ वासव्यै नमः।

926:->ॐ वामजनन्यै नमः।

927:->ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः।

928:->ॐ वरायै नमः।

929:->ॐ व्यासप्रियायै नमः।

930:->ॐ वर्मधरायै नमः।

931:->ॐ वाल्मीकिपरिसेवितायै नमः।

932:->ॐ शाकम्भर्यै नमः।

933:->ॐ शिवायै नमः।

934:->ॐ शान्तायै नमः।

935:->ॐ शारदायै नमः।

936:->ॐ शरणागत्यै नमः।

937:->ॐ शतोदर्यै नमः।

938:->ॐ शुभाचारायै नमः।

939:->ॐ शुम्भासुरनर्दिन्यै नमः।

940:->ॐ शोभावत्यै नमः।

941:->ॐ शिवाकारायै नमः।

942:->ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः।

943:->ॐ शोणायै नमः।

944:->ॐ शुभाशयायै नमः।

945:->ॐ शुभ्रायै नमः।

946:->ॐ शिरःसन्धानकारिण्यै नमः।

947:->ॐ शरावत्यै नमः।

948:->ॐ शरानन्दायै नमः।

949:->ॐ शरज्ज्योत्स्नायै नमः।

950:->ॐ शुभाननायै नमः।

951:->ॐ शरभायै नमः।

952:->ॐ शूलिन्यै नमः।

953:->ॐ शुद्धायै नमः।

954:->ॐ शर्वाण्यै नमः।

955:->ॐ शर्वरीवन्द्यायै नमः।

956:->ॐ शबर्यै नमः।

957:->ॐ शुकवाहनायै नमः।

958:->ॐ श्रीमत्यै नमः।

959:->ॐ श्रीधरानन्दायै नमः।

960:->ॐ श्रवणानन्ददायिन्यै नमः।

961:->ॐ षड्भाशायै नमः।

962:->ॐ षडृतुप्रियायै नमः।

963:->ॐ षडाधारस्थितादेव्यै नमः।

964:->ॐ षण्मुखप्रियकारिण्यै नमः।

965:->ॐ षडङ्गरूपसुमत्यै नमः।

966:->ॐ षुरासुरनमस्कृतायै नमः।

967:->ॐ सरस्वत्यै नमः।

968:->ॐ सदाधारायै नमः।

969:->ॐ सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः।

970:->ॐ सामगानप्रियायै नमः।

971:->ॐ सूक्ष्मायै नमः।

972:->ॐ सावित्र्यै नमः।

973:->ॐ सामसम्भवायै नमः।

974:->ॐ सर्ववासायै नमः।

975:->ॐ सदानन्दायै नमः।

976:->ॐ सुस्तन्यै नमः।

977:->ॐ सागराम्बरायै नमः।

978:->ॐ सर्वैश्यर्यप्रियायै नमः।

979:->ॐ सिद्ध्यै नमः।

980:->ॐ साधुबन्धुपराक्रमायै नमः।

981:->ॐ सप्तर्षिमण्डलगतायै नमः।

982:->ॐ सोममण्डलवासिन्यै नमः।

983:->ॐ सर्वज्ञायै नमः।

984:->ॐ सान्द्रकरुणायै नमः।

985:->ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः।

986:->ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः।

987:->ॐ सङ्गहीनायै नमः।

988:->ॐ सद्गुणायै नमः।

989:->ॐ सकलेष्टदायै नमः।

990:->ॐ सरघायै नमः।

991:->ॐ सूर्यतनयायै नमः।

992:->ॐ सुकेश्यै नमः।

993:->ॐ सोमसंहत्यै नमः।

994:->ॐ हिरण्यवर्णायै नमः।

995:->ॐ हरिण्यै नमः।

996:->ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः।

997:->ॐ हंसवाहिन्यै नमः।

998:->ॐ क्षौमवस्त्रपरिताङ्ग्यै नमः।

999:->ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः।

1000:->ॐ क्षमायै नमः।

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

Sri Gayatri Sahasranama in hindi – श्री गायत्री सहस्रनाम

1001:->ॐ गायत्र्यै नमः।

1002:->ॐ सावित्र्यै नमः।

1003:->ॐ पार्वत्यै नमः।

1004:->ॐ सरस्वत्यै नमः।

1005:->ॐ वेदगर्भायै नमः।

1006:->ॐ वरारोहायै नमः।

1007:->ॐ श्रीगायत्र्यै नमः।

1008:->ॐ परांविकायै नमः।

****************************************

ये भी पढ़े : विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति 

****************************************

सरल भाषा में computer सीखें : click here

****************************************

अपने जानने वालों में ये पोस्ट शेयर करें ...

Leave a Reply

error: Content is protected !!